SKOOPI-GR är en regional organisation av SKOOPI.

Skoopi -GR bildades 2013.

SKOOPI-GR ska bistå sina medlemmar med kunskap och stödja de arbetsintegrerande sociala företagen i deras arbete och utveckling.

SKOOPI-GR ska verka för att stimulera till att fler arbetsintegrerande sociala företag bildas i Göteborgsregionen.

SKOOPI-GR ska verka för ett regionalt samarbete.

Medlemmar i föreningen är Arbetsintegrerande sociala företag som drivs i kooperativ form med fysiska och juridiska medlemmar och som erbjuder medarbetare med funktionsnedsättning eller andra arbetshinder medlemskap och representation i styrelsen.

SKOOPI-GR´s stadgar:
§ 1 Namn.

Organisationens namn är Sociala Arbetskooperativens Intresseorganisation i Göteborgsregionen (SKOOPI-GR) Ideell förening.

§ 2 Organisationens säte.

SKOOPI-GR har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Ändamål

SKOOPI-GR är en regional organisation till SKOOPI och ska verka intressepolitiskt och vara en nätverksorganisation för sociala arbetskooperativ i Göteborgsregionen.

SKOOPI-GR ska bistå sina medlemmar med kunskap och stödja de sociala arbetskooperativen i deras arbete och utveckling. SKOOPI-GR ska verka för att stimulera till att fler arbetskooperativ bildas i Göteborgsregionen. SKOOPI-GR ska verka för ett regionalt samarbete.

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är:

Arbetsintegrerande sociala företag som drivs i kooperativ form med fysiska och juridiska medlemmar och som erbjuder medarbetare med funktionsnedsättning eller andra arbetshinder medlemskap och representation i styrelsen.

Arbetsintegrerande sociala företag som önskar bli medlemmar i organisationen måste sända in en skriftlig ansökan med sina antagna stadgar samt en redogörelse över medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande i företaget, till styrelsen som beslutar om medlemskapet.

Varje anslutet medlemskooperativ väljer ett ombud var till årsstämman.

§ 5 Avgift

Organisationen har rätt att ta ut en serviceavgift av medlemmarna. Avgiftens storlek fastställs på årsstämman.

§ 6 Utträde

Medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap, det ska ske skriftligen till styrelsen.

§ 7 Uteslutning

Medlem som bryter mot organisationens stadgar och/eller beslut, uppenbarligen skadar eller motarbetar organisationens intressen, får uteslutas av ordinarie eller extra årsstämma.

§ 8 Styrelse

Styrelsen består av ordförande och det antal ledamöter och suppleanter som bestäms av Årsstämman. Minst hälften av ledamöterna och minst hälften av suppleanterna bör vara kooperatörer.
Ordförande och ledamöter väljs av Årsstämman.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 9 Valberedning

Valberedningen är beredande organ för de val som förrättas av Årsstämman. Valberedningen består av sammankallande och det antal ledamöter som Årsstämman beslutar. Valberedningen har till uppgift att skaffa sig kunskap om hur styrelsearbetet fungerar under pågående stämmoperiod.

§ 10 Motioner

Motioner till Årsstämman lämnas skriftligen till styrelsen senast 15 februari.

§ 11 Årsstämma

Organisationens högsta beslutande organ är Årsstämman, den sammanträder före utgången av april månad varje år. Kallelse och handlingar (verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag) skall vara medlemskooperativen tillhanda senast 4 veckor innan årsstämman. För övriga medlemmar finns samma handlingar tillgängliga på SKOOPI-GR:s kansli 4 veckor innan Årsstämman. Övriga frågor som skall behandlas på Årsstämman skall vara styrelsen till handa senast den 15 februari.
Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Årsstämmans öppnande.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare/rösträknare för stämman.
4. Fastställande av vilka som har rösträtt.
5. Frågan om kallelse har skett på ett riktigt sätt.
6. Fastställande av verksamhetsberättelse.
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisorns berättelse
9. Fastställande av balans och resultaträkning
10. Beslut om hur man skall göra med årets överskott/underskott.
11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för föregående år.
12. Beslut om avgiftens storlek för nästkommande år.
13. Motioner.
14. Fastställande av verksamhetsplan.
15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
16. Val av ordförande på 2 år.
17. Val av styrelseledamöter på 2 år, hälften väljs växelvis varje år.
18. Fastställande av antal suppleanter.
19. Val av suppleanter.
20. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
21. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen.
22. Val av valberedning.
23. Förslag om var nästa års årsstämma ska hållas.
24. Övriga frågor beredda av styrelsen och angivna i kallelsen.
25. Öppen diskussion.
26. Avslutning.

Varje ombud eller dennes ersättare har en röst var.

§ 12 Extra årsstämma

Extra årsstämma skall inkallas då styrelsen, revisor eller minst 10 %, dock minst 5, av de betalande medlemskooperativen så begär. Till extra årsstämma ska medlemmarna kallas skriftligen minst 2 veckor innan. Extra årsstämma kan endast behandla den eller de frågor som angivits av styrelsen, revisorerna eller medlemskooperativen.

§ 13 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari – 31 december.

§ 14 Firmatecknare

Organisationen tecknas av styrelsen och den/de firmatecknare som kan utses av styrelsen.

§ 15 Revisorer

En ordinarie revisor och en suppleant för en mandatperiod på ett år väljs av Årsstämman.

§ 16 Personal och kansli

Styrelsen anställer personal och beslutar om arbetsordning för kansliet. Anställd personal kan inte samtidigt vara förtroendevald i SKOOPI-GR:s styrelse.

§ 17 Ändring av stadgar

För ändring av organisationens stadgar krävs beslut av ordinarie eller extra årsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 18 Upplösning

Vid SKOOPI-GR:s upplösning skall organisationens tillgångar tillfalla ändamål enligt § 3 på sådant sätt som Årsstämman bestämmer. Föreningens arkiv ska tillfalla Kooperativa Förbundets bibliotek.