Åren 2015-2018 arbetade ASF/abetsintegrerande sociala företag från Skoopi-GR tillsammans med Coompanion Göteborgsregionen, arbetsförmedlingen, Gbgs stad mfl tillsammans i socialfondsprojektet 1000 Jobb. En del i projektet handlade om att tydliggöra vad ASF är. Vi arbetsintegrerande sociala företag var väldigt spretiga i vår kommunikation och det var svårt för våra kunder, arbetsförmedling och kommun att få grepp om oss. Efter ett gediget arbete som förde de konsortier vi är organiserade i -GFSAK, Basta, Forum Skill och Vägen ut! kooperativen – närmre varandra så kom vi tillsammans med offentlig sektor fram till dessa två dokument:

Vad är Socialt företagande? (pdf)

Frågor och svar om ASF (pdf)

Här kan du läsa mer om vad ett Arbetsintegrerande Socialt Företag är:
http://skoopi.coop/beskrivning-av-asf/

 

Arbetsförmedlingens regler för ASF:

Begränsningar att anvisa till arbetsgivare som tillhör den anställdes familj samt arbetstagare med väsentligt inflytande i företaget

Arbetsgivarstöd med lönebidrag eller trygghetsanställning får inte lämnas

  • om arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning
  • om arbetstagare tillhör arbetsgivarens familj. Med familj avses maka/make, sambo, partner och deras anförvanter i rätt upp- och nedstigande led samt syskon
  • om arbetstagare är anställd för arbete i arbetsgivarens hushåll.

Ovanstående gäller om företag är enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller aktiebolag.

Undantag för arbetsintegrerande sociala företag

I de arbetsintegrerande sociala företagen är det dock möjligt att ge arbetsgivarstöd med lönebidrag eller trygghetsanställning även om arbetstagaren med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning.

Den anställde ska få information om att anställda med företagsledande eller därmed jämbördig ställning undantas från tillämpningen av Lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Synnerliga skäl vid anställning i familjeföretag

  • Anställning med stöd av lönebidrag eller trygghetsanställning är möjlig om arbetstagaren tillhör arbetsgivarens familj och det finns synnerliga skäl till anvisning.
  • Synnerliga skäl kan bestå av svår funktionsnedsättning eller att arbetssökande omfattas av flera funktionsnedsättningar, som påverkar arbetförmågan.
  • Beviljas stödet på grund av synnerliga skäl, ska skälen anges och dokumenteras. I dokumentationen ska även framgå att en bedömning har gjorts att detta i nuläget är den enda möjligheten för personen att få en anställning.
  • Den anställde ska få information om att enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, undantas från lagens tillämpning anställda med familjeanknytning till arbetsgivaren.

Anvisningar med anställningsstöd, utvecklingsanställning eller offentligt skyddat arbete eller anvisning med aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är inte lämpliga

  • om arbetstagare/deltagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Detta gäller dock ej arbetsintegrerande sociala företag.
  • om arbetstagare/deltagare tillhör arbetsgivarens familj. Med familj avses maka/make, sambo, partner och anförvanter i rätt upp- och nedstigande led samt syskon
  • om arbetstagare/deltagare är anställd för arbete i arbetsgivarens hushåll.

Ovanstående gäller oavsett företagsform. Regeln tillämpas även vid sådana anvisningar till sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin där arbetssökande har försörjningsstöd.